Ogłaszamy konkurs o statuetkę Kariatydy, którego celem jest uhonorowanie osób tworzących i wspierających kulturę w naszym regionie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

 

REGULAMIN  KONKURSU

O STATUETKĘ  KARIATYDA

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem subregion koniński (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).

 3. Celem konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju kultury w w/w regionie.

 4. W konkursie przyznane zostaną Statuetki „Kariatyda” w następujących kategoriach:
–  Twórca – osoby tworzące w poszczególnych dziedzinach artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, literatura, fotografia, film), które mają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.
Animator Kultury – osoby zawodowo lub społecznie zaangażowane w inspirowanie, współtworzenie i rozwój działań artystycznych i kulturalnych, przy czym zaangażowanie zawodowe powinno zdecydowanie wykraczać poza standardowy  zakres czynności.
Mecenas Kultury – Sponsor – instytucje, przedsiębiorstwa, firmy wspierające działania o charakterze kulturalnym.
–  Samorząd Lokalny – pracownicy administracji samorządowej i radni lokalnych samorządów prowadzący politykę wyraźnie sprzyjającą rozwojowi kultury na danym terenie.
Nova – osoby do 30 roku życia, które mają znaczące osiągnięcia twórcze w swojej dziedzinie lub w animacji kultury czy edukacji artystycznej.
Razem – zespół osób realizujących wspólne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, np. zespół redakcyjny, edukacyjny, animatorów, realizatorów wydarzeń, itp. W skład zespołu może wchodzić od 2 do 5 osób.

 5. O przyznaniu Statuetki decyduje kapituła konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

 6. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 7. Prawo do zgłaszania kandydatów do otrzymania Statuetki mają instytucje, organizacje, osoby fizyczne, a także członkowie kapituły. Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę w danej kategorii.

 8. Zgłoszone do Konkursu osoby będą oceniane przez członków kapituły w głosowaniu tajnym, po krótkiej prezentacji każdego z kandydatów. Kapituła może przenieść zgłoszenie kandydata do innej kategorii konkursowej. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków kapituły. W każdej kategorii jedna osoba, z największą ilością punktów, zostanie uhonorowana statuetką Kariatydy.

 9. Kapituła może zadecydować o przyznaniu Kariatydy Wielkiej twórcom i animatorom za szczególny wkład w rozwój kultury.

 10. Dana osoba może otrzymać Statuetkę „Kariatyda” tylko jeden raz.

 11. Osoby, które nie zostały laureatami mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.

 12. Statuetki wręczone zostaną podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Animatora Kultury w dniu 11 maja 2017 r.

 13. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 3 marca 2017 r. na załączonym formularzu na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Obowiązkowe jest przesłanie wersji elektronicznej oraz papierowej z niezbędnymi podpisami.

 14. Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędą się 10 marca 2017 r.

 15. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

 16. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, tel/fax (63) 243 63 50/51 oraz na stronie internetowej   www.ckis.konin.pl.

Informacji na temat konkursu udziela Beata Mazurek, tel. 63 243 63 50, e-mail:  b.mazurek@ckis.konin.pl 

Pobierz formularz zgłoszenia 2017